Hromadenie rôzneho odpadu, či nábytku ku košom je zakázané. Ľahko za to, dostanete pokutu!

Mestská polícia sa v poslednom čase stretáva s protiprávnym konaním, ktoré je v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Ivana Milanová
Ilustračný obrázok k článku Hromadenie rôzneho odpadu, či nábytku ku košom je zakázané. Ľahko za to, dostanete pokutu!
Zdroj: Facebook

V ostatnom čase boli riešené priestupky, kedy boli ku zberným nádobám vyhodené rôzne časti nábytku, či už to bola kuchynská linka alebo sedacie súpravy. Toto je v rozpore so všeobecne záväzným nariadením a ľudia, ktorí sa takéhoto konania dopustia sa vystavujú riziku postihu.

Nerešpektovanie uvedeného VZN môže byť pokutované v blokovom konaní do výšky 33,–eur, pri väčšom rozsahu môže byť takýto skutok oznámený príslušnému referátu mestského úradu a vtedy sú to pokuty pre fyzické osoby do výšky 1500,– eur a právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikateľov až do výšky 6 638 eur.

S platným Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Ružomberok sa môžu občania oboznámiť na internetovej stránke Mesta Ružomberok TU.

Foto: ilustračné

Zdroj: Mestská polícia Ružomberok