Mimoriadne rokovanie zastupiteľstva(aktualizované)

Primátor mesta Ján Pavlík zvolal mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo v stredu, 9.novembra, vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Ružomberku.

Jozef Milan

[left]Na rokovaní MsZ dňa 3.11.2011 bol prerokovaný materiál"Opti­malizácia procesov výroby celulózy v podmienkach Mondi SCP a.s. Ružomberok – zmena integrovaného povolenia". Akciová spoločnosť Mondi SCP požiadala príslušné štátne orgány o zmenu integrovaného povolenia prevádzky **podľa zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia.Dôvodom navrhovanej zmeny je optimalizácia procesov výroby buničiny jestvujúcej technologickej zostavy prevádzkovateľa, ktorou sa dá **dosiahnuť cca 4 %-né zvýšenie výroby vzduchosuchej bielenej buničiny, zo v súčasnosti povolených 500 280 na 520.000 t/rok. Pre zvýšenie výroby nebude potrebné realizovať žiadnu investíciu do jestvujúcej výrobnej technológie, ani investíciu do stavebných úprav výrobných či skladových priestorov.[/left]

Materiál bol na rokovanie predložený bez stanoviska Mestskej rady a príslušnej komisie s návrhom schváliť predloženú správu ako informatívnu. Zastupiteľský zbor vyjadril výhradu voči navrhnutému uzneseniu a o celej problematike sa znova rokovalo na mimoriadnom zastupiteľstve.

Prijaté uznesenie žiada primátora, aby prerokoval s Mondi SCP ** a./možnosť online zverejňovania hodnôt vypúšťaných emisií, meraných imisií AMS staníc a monitoringu ČOV Hrboltová na internetovej stránke b./možnosť vykonania anylýzy dopadu emisií vodných pár a tepla na životné prostredie. **MsZ ďalej odporúča primátorovi, aby podal na Slovenskú inšpekciu ŽP vyjadrenie mesta, ktoré podmieňuje zvýšenie výroby buničiny:

  • maximálnym znižovaním emisií tuhých znečisťujúcich látok a oxidov dusíka pod limity stanovené zákonom
  • zvýšením podielu železničnej dopravy oproti roku 2010
  • vypracovávaním monitorovacích správ, ktoré budú v rokoch 2012 až 2014 analyzovať dopad znečisťujúcich látok na ŽP

Zdroje: materiál na MsZ zo dňa3.11.2011, žiadosť Mondi SCP o zmenu integrovaného povolenia

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.