Jozef Milan Rôzne

Minister školstva odobral Katolíckej univerzite študijný odbor: Fakulta sa nevzdáva

Minulý týždeň viaceré médiá informovali o rozhodnutí Ministerstva školstva SR odňať Pedagogickej fakulte (PF KU) akreditáciu na študijný odbor manažment, ktorý sa vyučuje v Inštitúte Štefana Nahálku v Poprade. Webstránka fakulty informuje, že univerzita sa proti tomuto verdiktu odvolala.

Ilustračný obrázok k článku Minister školstva odobral Katolíckej univerzite študijný odbor: Fakulta sa nevzdáva
Foto: Jozef Milan

Katolícka univerzita v Ružomberku je v odvolacom procese voči rozhodnutiu ministerstva školstva v súvislosti s odňatím vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, pracovisko Poprad, právo udeľovať akademický titul bakalár a akademický titul magister v študijnom odbore manažment. Odvolanie sa opiera sa o znenie zákona o vysokých školách, ktorý uvádza: „Ak vysoká škola mala priznané právo s časovým obmedzením, ktorého platnosť sa skončí v období počas komplexnej akreditácie činností vysokej školy, predlžuje sa priznané právo automaticky až do jej skončenia.“

Pedagogická fakulta mala podľa vedenia priznané právo v študijnom odbore Manažment s časovým obmedzením do 31. augusta 2014. „Komplexná akreditácia na Pedagogickej fakulte sa však začala 01. júla 2014. Zastávame právny názor, že uvedeným stavom spĺňame všetky hmotnoprávne podmienky na uplatnenie znenia zákona o vysokých školách,“ uviedlo vedenie univerzity pre portál info.sk.

Ministerstvo to vidí inak

Hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová uviedla, že PF KU priznali akreditáciu v roku 2012. V lehote, ktorá bola stanovená na najneskôr jeden rok pred uplynutím časového obmedzenia, mala vysoká škola povinnosť zaslať ministerstvu školstva správu o výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri akreditácii. . „Vysoká škola si túto povinnosť nesplnila, čo malo za následok rozhodnutie o pozastavení platnosti priznaných práv,“ uviedla Dupaľová Ksenzsighová.

Akreditačná komisia a minister

PF KU – podľa ministerstva – zaslala správu až v novembri 2013. „Akreditačná komisia sa k prijatým opatreniam vyjadrila uznesením, ktoré prijala na zasadnutí v máji 2014. Skonštatovala v ňom, že Katolícka univerzita v Ružomberku neprijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov a nezaručuje udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie,“ informovala Dupaľová Ksenzsighová s tým, že komisia následne odporučila ministerstvu školstva odňať práva na udeľovanie titulov.

Hľadanie riešení

V popradskej pobočke PF KU študuje bezmála 700 študentov. Podľa zákona o vysokých školách sú v predmetnej situácii vysoká škola a MŠ SR povinní zabezpečiť pre nich možnosť pokračovať v štúdiu v rovnakom alebo podobnom študijnom odbore. Katolícka univerzita informovala, že vedenie univerzity a pedagogickej fakulty rokuje o takejto možnosti s inými vysokými školami na Slovensku. Podľa portálu info.sk sa 19. marca v Poprade stretnú zástupcovia ministerstva a univerzity so študentmi, aby sa pokúsili nájsť riešenie.

Zdroj: pf.ku.sk/ info.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie